دروس آموزش کارشناسی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آزمايشگاه روش هاي تجزيه مواد معدني 2716541 مهندسي معدن
آزمايشگاه سنگ شناسي 2716531 مهندسي معدن
آزمايشگاه کاني شناسي توصيفي 2716471 مهندسي معدن
بازديد زمين و معدن 2716481 مهندسي معدن
ترموديناميک 2716523 مهندسي معدن
توليد آهن و فولاد 2739313 مهندسي مواد-متالورژي استخراجي
روش تحقيق و گزارش نويسي- متالورژي 2737142 مهندسي مواد-متالورژي استخراجي
روش تحقيق و گزارش نويسي- معدن 2747132 مهندسي معدن-استخراج معدن
روش هاي تجزيه مواد معدني 2716561 مهندسي معدن
زمين شناسي ساختاري 2716492 مهندسي معدن
عمليات نقشه برداري معدني 2716551 مهندسي معدن
كارگاه عمومي 2712121
نقشه برداري معدني 2716513 مهندسي معدن
پرعيارسازي مواد معدني 2739323 مهندسي مواد-متالورژي استخراجي
کاني شناسي توصيفي 2716462 مهندسي معدن
کاني شناسي نوري و فرآيند و آزمايشگاه 2716501 مهندسي معدن
آز جوشکاري 2732171 مهندسي مواد-متالورژي استخراجي
متالورژي جوشکاري
آز متالورژي جوشکاري 2742181 مهندسي مواد-متالورژي صنعتي
متالورژي جوشکاري
ابهاي زيرزميني 2719122 مکانيک سيالات
زمين شناسي ساختماني
اتشباري درمعادن 2716062 مهندسي معدن-استخراج معدن
مباني معدنکاري
مکانيک سنگ