دروس آموزش تحصیلات تکمیلی

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آزمايشگاه جوشکاري پيشرفته 2780771 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
آزمايشگاه روش هاي نوين مطالعه مواد 2780711 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
آلياژهاي حافظه‌دار و مواد هوشمند 2793592 مهندسي متالورژي و مواد
آلياژهاي دماي بالا 2793582 مهندسي متالورژي و مواد
ابررساناها 2798792 مهندسي متالورژي و مواد
ابزار بندي و رفتار سنجي در تونل سازي 2799142 مهندسي معدن-تونلسازي
اتصال هاي نامتجانس 2798852 مهندسي متالورژي و مواد
ازدياد برداشت پيشرفته 3482343 مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
الكتروسراميكهاي پيشرفته 2798752 مهندسي متالورژي و مواد
الكتروشيمي پيشرفته 2798632 مهندسي متالورژي و مواد
الكترون ميكرسكپي در خوردگي 2798642 مهندسي متالورژي و مواد
انجماد فلزات 2780892 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
انجماد فلزات 2780763 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بازرسي و كنترل كيفي جوش 2780733 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بازرسي وکنترل کيفي جوش 2780882 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بررسي هاي غير مخرب 2780872 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بهينه سازي سيستم و توليد 2798912 مهندسي متالورژي و مواد
بيومواد 2793602 مهندسي متالورژي و مواد
تئوري اتصال جامدات 2798842 مهندسي متالورژي و مواد
تئوري نابجايي 2796123 مهندسي مواد-شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي-آموزش الکترونيکي