دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آزمايشگاه جوشکاري پيشرفته 2780771 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
آزمايشگاه روش هاي نوين مطالعه مواد 2780711 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
ابزار بندي و رفتار سنجي در تونل سازي 2799142 مهندسي معدن-تونلسازي
ازدياد برداشت پيشرفته 3482343 مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
انجماد فلزات 2780892 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
انجماد فلزات 2780763 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بازرسي و كنترل كيفي جوش 2780733 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بازرسي وکنترل کيفي جوش 2780882 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
بررسي هاي غير مخرب 2780872 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تئوري نابجايي 2796123 مهندسي مواد-شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي-آموزش الکترونيکي
تجزيه تنشها در سازه هاي جوشکاري شده 2780783 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تخريب سازند 3482363 مهندسي حفاري و بهره برداري نفت-استخراج نفت
تدريس يار آزمايشگاه جوشکاري پيشرفته 2780770 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تدريس يار انجماد فلزات 2780890 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تدريس يار انجماد فلزات 2780760 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تدريس يار بازرسي و كنترل كيفي جوش 2780730 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تدريس يار بازرسي و کنترل کيفي جوش 2780880 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تدريس يار بررسي هاي غير مخرب 2780870 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي
تدريس يار تئوري نابجايي 2796120 مهندسي مواد-شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي-آموزش الکترونيکي
تدريس يار تجزيه تنشها در سازه هاي جوشکاري شده 2780780 مهندسي متالورژي ومواد-جوشكاري-آموزش الكترونيكي