دروس

نام کد درس تعداد واحد گرايش پیش نیاز ها توضيحات
آلياژهاي حافظه‌دار و مواد هوشمند 2793592 مهندسي متالورژي و مواد
آلياژهاي دماي بالا 2793582 مهندسي متالورژي و مواد
ابررساناها 2798792 مهندسي متالورژي و مواد
اتصال هاي نامتجانس 2798852 مهندسي متالورژي و مواد
الكتروسراميكهاي پيشرفته 2798752 مهندسي متالورژي و مواد
الكتروشيمي پيشرفته 2798632 مهندسي متالورژي و مواد
الكترون ميكرسكپي در خوردگي 2798642 مهندسي متالورژي و مواد
بهينه سازي سيستم و توليد 2798912 مهندسي متالورژي و مواد
بيومواد 2793602 مهندسي متالورژي و مواد
تئوري اتصال جامدات 2798842 مهندسي متالورژي و مواد
تئوري نابجايي ها 2798742 مهندسي متالورژي و مواد
تغييرحالت هاي متالورژيكي 2798882 مهندسي متالورژي و مواد
جنبه مکانيکي خوردگي 2793642 مهندسي متالورژي و مواد
خزش 2798892 مهندسي متالورژي و مواد
خواص ، رفتار و توليد پودرهاي ميكرونيزه 2798672 مهندسي متالورژي و مواد
خواص مكانيكي و رفتار سايشي قطعات پودري 2798662 مهندسي متالورژي و مواد
خواص مكانيكي پيشرفته مواد 2798732 مهندسي متالورژي و مواد
خواص وساختارشيشه ها و شيشه سراميك ها 2798772 مهندسي متالورژي و مواد
خوردگي داغ 2793652 مهندسي متالورژي و مواد
رفتار مكانيكي و حرارتي مواد سراميكي 2798762 مهندسي متالورژي و مواد