دروس ارائه شده پاييز ۸۹-۹۰

نام استاد مکان زمان توضيحات
آتشباري پيشرفته سيد حسن خوشرو (۸۰۰-۱۰۰۰)
استخراج فلزات نادر محمدمهدي سالاري راد (۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اصول طراحي کارخانه کانه آرايي محمدمهدي سالاري راد (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اکتشاف نفت احمدرضا رباني (۱۵۰۰-۱۷۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور (۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري نابجائيها جمشيد آقازاده (۱۰۰۰-۱۲۰۰)(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد سيدهادي طبائيان (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد اسکندر کشاورزعلمداري (۸۰۰-۱۰۰۰)(۸۰۰-۱۰۰۰)
توليد پودر فلزات و مواد نادر پروين (۸۰۰-۱۰۰۰)
حفاري وانفجارپيشرفته سيد حسن خوشرو (۱۳۰۰-۱۵۰۰)(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
حفر چاه و تونل پيشرفته کورش شهريار (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
خواص ژئوتکنيکي(پارامترها)خاک وسنگ مصطفي شريف زاده (۸۰۰-۱۰۰۰)
روش اجزاءمحدود علي مرتضوي (۱۰۰۰-۱۲۰۰)(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش هاي پژوهش در علم و مهندسي مواد فرزاد محبوبي (۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي (۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته حجت اله اديبي (۱۳۰۰-۱۴۳۰)(۱۳۰۰-۱۴۳۰)
شكست و خستگي (مكانيك شكست) کامران دهقاني (۱۳۰۰-۱۵۰۰)(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
شکل دادن ورق مصطفي کتابچي (۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي پروژه هاي اکتشافي حميدرضا رمضي (۱۰۰۰-۱۲۰۰)(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
طراحي پروژه هاي ژئوشيمي اکتشافي اردشير هزارخاني (۱۵۰۰-۱۷۰۰)