دروس ارائه شده پاييز ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آتشباري پيشرفته سيد حسن خوشرو ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آزمايشهاي صحرائي وابزاربندي پرويز معارف وند ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
استخراج فلزات نادر محمدمهدي سالاري راد ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اصول طراحي کارخانه کانه آرايي محمدمهدي سالاري راد ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري فرآيندهاي پيرومتالوژي سيدهادي طبائيان ۱شنبه(۱۱۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تئوري نابجائيها جمشيد آقازاده شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ترابري پيشرفته عبداله صدري ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد سيدهادي طبائيان ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد اسکندر کشاورزعلمداري ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
توليد پودر فلزات و مواد نادر پروين ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
حفر چاه و تونل پيشرفته کورش شهريار ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
خواص ژئوتکنيکي(پارامترها)خاک وسنگ مصطفي شريف زاده ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش اجزاءمحدود علي مرتضوي شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش هاي پژوهش در علم و مهندسي مواد فرزاد محبوبي ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته حجت اله اديبي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۴شنبه(۱۴۳۰-۱۶۰۰)
سيستم هاي چندتايي سيدمحمد موسوي خوئي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
شكست و خستگي (مكانيك شكست) کامران دهقاني شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)