دروس ارائه شده پاييز ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آتشباري پيشرفته سيد حسن خوشرو ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
آزمايشهاي صحرائي وابزاربندي پرويز معارف وند ۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
استخراج فلزات نادر محمدمهدي سالاري راد ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اصول طراحي کارخانه کانه آرايي محمدمهدي سالاري راد ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري فرآيندهاي پيرومتالوژي سيدهادي طبائيان ۲شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
تئوري نابجائيها جمشيد آقازاده ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ترابري پيشرفته عبداله صدري ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد اسکندر کشاورزعلمداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
ترموديناميک پيشرفته مواد سيدهادي طبائيان ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
توليد پودر فلزات و مواد نادر پروين ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
حفر چاه و تونل پيشرفته کورش شهريار ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روش اجزاءمحدود علي مرتضوي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۰۰)
روشهاي پيشرفته آناليزدستگاهي امیررضا آزادمهر ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۳۰-۱۲۰۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته سيد احسان اله بني فاطمي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۴۳۰)۴شنبه(۱۴۳۰-۱۶۰۰)
شكست و خستگي (مكانيك شكست) کامران دهقاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شيمي انحلال بهرام رضائي شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
شکل دادن ورق مصطفي کتابچي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)