دروس ارائه شده پاييز ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آتشباري پيشرفته سيد حسن خوشرو ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آزمايشهاي صحرائي وابزاربندي پرويز معارف وند ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
استخراج فلزات نادر محمدمهدي سالاري راد ۲شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
اصول طراحي کارخانه کانه آرايي محمدمهدي سالاري راد ۳شنبه(۱۴۰۰-۱۶۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري فرآيندهاي پيرومتالوژي سيدهادي طبائيان ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تئوري نابجائيها جمشيد آقازاده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد سيدهادي طبائيان ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد اسکندر کشاورزعلمداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
توليد پودر فلزات و مواد نادر پروين ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
حفر چاه و تونل پيشرفته کورش شهريار ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته سيد احسان اله بني فاطمي ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شكست و خستگي (مكانيك شكست) کامران دهقاني شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
شيمي انحلال بهرام رضائي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
شکل دادن ورق مصطفي کتابچي ۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
طراحي مواد مهندسي سيد محمد حسين ميرباقري ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
طراحي پروژه هاي اکتشافي حميدرضا رمضي ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي پروژه هاي ژئوشيمي اکتشافي اردشير هزارخاني شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)