دروس ارائه شده پاييز ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آتشباري پيشرفته سيد حسن خوشرو ۱شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
آزمايشهاي صحرائي وابزاربندي پرويز معارف وند شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
استخراج فلزات نادر محمدمهدي سالاري راد ۲شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
اصول طراحي کارخانه کانه آرايي محمدمهدي سالاري راد ۳شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
انجماد فلزات سيد محمد حسين ميرباقري ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري فرآيندهاي پيرومتالوژي سيدهادي طبائيان ۲شنبه(۸۰۰-۹۳۰)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تئوري نابجائيها جمشيد آقازاده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
تئوري نابجايي جمشيد آقازاده ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد سيدهادي طبائيان ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد سيدهادي طبائيان ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
ترموديناميک پيشرفته مواد اسکندر کشاورزعلمداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
حفر چاه و تونل پيشرفته کورش شهريار ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
خواص مكانيكي مواد ۲ کامران دهقاني ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
روش اجزاءمحدود علي مرتضوي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
روشهاي نوين مطالعه مواد و آزمايشگاه سيدپيروز هويدامرعشي ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته سيد احسان اله بني فاطمي ۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)۴شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
شكست و خستگي (مكانيك شكست) کامران دهقاني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)