دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
استخراج زيرزميني پيشرفته کورش شهريار ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اصول طراحي کارخانه کانه آرايي محمدمهدي سالاري راد ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اکتشاف موادمعدني غيرفلزي تيمور اسلام کيش ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
بازرسي و كنترل كيفي جوش مهدي احمدي نجف آبادي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تئوري فرآيندهاي هيدرو و الکترومتالوژي اسکندر کشاورزعلمداري ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تغيير حالتهاي متالورژيکي سيدمحمد موسوي خوئي ۱شنبه(۱۶۰۰-۱۸۰۰)
خطاهاي اندازه گيري درتحقيقات مواد نادر پروين شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روشهاي تحليل عددي پيشرفته علي مرتضوي ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
رياضيات مهندسي پيشرفته حجت اله اديبي شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
سمينار عبداله صدري ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار مهدي ايران نژاد شنبه(۱۸۰۰-۱۹۰۰)
سمينار پرويز معارف وند ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار صادق فيروزي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار اردشير هزارخاني ۴شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
سينتيک پيشرفته مواد حميد مدرس ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
شيمي انحلال بهرام رضائي شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
طراحي حفاريهاي روبازپيشرفته علي مرتضوي ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
طراحي حفاريهاي زيرزميني پيشرفته مصطفي شريف زاده ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
طراحي پروژه هاي ژئوفيزيکي اکتشافي حميدرضا رمضي شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)