دروس ارائه شده بهار ۸۸-۸۹

نام استاد مکان زمان توضيحات
روشهاي تحليل عددي پيشرفته علي مرتضوي ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
شيمي انحلال بهرام رضائي شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
عمليات حرارتي درکانه آرائي۲ مهدي ايران نژاد شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مباحث ويژه۲ اردشير هزارخاني ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
ژئوشيمي زيست محيطي اردشير هزارخاني شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)