دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي نوين مطالعه مواد مالک نادری ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
استخراج زيرزميني پيشرفته کورش شهريار ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اکتشاف موادمعدني غيرفلزي تيمور اسلام کيش ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بازسازي معادن مرتضي قلي اصانلو ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بررسي فني و اقتصادي توليد فلزات مالک نادری ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري فرآيندهاي هيدرو و الکترومتالوژي اسکندر کشاورزعلمداري ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تحليل ريسک اکبر اصفهاني پور شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۲شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
تغيير حالتهاي متالورژيکي سيدمحمد موسوي خوئي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
تکتونيک صفحه اي وکاني سازي حسين حسني ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
خطاهاي اندازه گيري درتحقيقات مواد نادر پروين ۳شنبه(۱۴۰۰-۱۵۰۰)
ديناميک سنگ علي مرتضوي شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روش هاي نوين مطالعه مواد مالک نادری ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روشهاي تحليل عددي پيشرفته علي مرتضوي ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
روشهاي جديد انتقال مواد مهدي ايران نژاد ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
سمينار حسين حسني ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار حميد اميدوار ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار بهرام رضائي ۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سمينار حسين سالاري راد ۵شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سينتيک پيشرفته مواد حميد مدرس ۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)