دروس ارائه شده بهار ۹۰-۹۱

نام استاد مکان زمان توضيحات
بازسازي معادن مرتضي قلي اصانلو ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تحليل ريسک اکبر اصفهاني پور شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۲شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
تکتونيک صفحه اي وکاني سازي حسين حسني ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روشهاي تحليل عددي پيشرفته علي مرتضوي ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
روشهاي جديد انتقال مواد مهدي ايران نژاد ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
طراحي فرآيندهاي توليد مواد مصطفي کتابچي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
طراحي مواد مهندسي سيد محمد حسين ميرباقري شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
مباحث ويژه در خواص فيزيکي مواد سيدمحمد موسوي خوئي ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
مباحث ويژه در خواص مکانيکي مواد کامران دهقاني ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مکانيک چينه هاوروشهاي کنترل کورش شهريار ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
ژئوشيمي زيست محيطي اردشير هزارخاني شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)