دروس ارائه شده بهار ۹۱-۹۲

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد مالک نادری ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
استخراج زيرزميني پيشرفته کورش شهريار ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اکتشاف موادمعدني غيرفلزي تيمور اسلام کيش شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
بازسازي معادن مرتضي قلي اصانلو ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بررسي فني و اقتصادي توليد فلزات مالک نادری ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
تئوري فرآيندهاي هيدرو و الکترومتالوژي اسکندر کشاورزعلمداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تحليل ريسک اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
تغيير حالتهاي متالورژيکي سيدمحمد موسوي خوئي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
تکتونيک صفحه اي وکاني سازي حسين حسني ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
ديناميک سنگ علي مرتضوي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي تحليل عددي پيشرفته علي مرتضوي ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي جديد انتقال مواد مهدي ايران نژاد ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد مالک نادری ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
زمين آمارپيشرفته پرويز معارف وند ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
سمينار تيمور اسلام کيش ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
سمينار حميد اميدوار شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار بهرام رضائي ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سمينار حسين سالاري راد شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
طراحي حفاريهاي روبازپيشرفته علي مرتضوي ۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)