دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
استخراج زيرزميني پيشرفته کورش شهريار ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
اکتشاف موادمعدني غيرفلزي تيمور اسلام کيش ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بررسي فني و اقتصادي توليد فلزات مالک نادری ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
تئوري فرآيندهاي هيدرو و الکترومتالوژي اسکندر کشاورزعلمداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تغيير حالتهاي متالورژيکي سيدمحمد موسوي خوئي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
ديناميک سنگ علي مرتضوي ۲شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
روشهاي حفاري سنتي سيد حسن خوشرو شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار کورش شهريار ۱شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
سمينار حميد اميدوار شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
سمينار بهرام رضائي ۵شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار حسين سالاري راد شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
سمينار امیررضا آزادمهر ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
شكست و خستگي(مكانيك شكست ) کامران دهقاني ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۴شنبه(۱۳۰۰-۱۵۰۰)
طراحي حفاريهاي روبازپيشرفته علي مرتضوي ۲شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۷۴۵-۹۱۵)
طراحي حفاريهاي زيرزميني پيشرفته کورش شهريار ۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
طراحي پروژه هاي ژئوفيزيکي اکتشافي حميدرضا رمضي ۲شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
فرآيندهاي انجماد پيشرفته سيد محمد حسين ميرباقري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)