دروس ارائه شده بهار ۹۲-۹۳

نام استاد مکان زمان توضيحات
اکتشاف کانيهاي گرانبها(جواهرات) تيمور اسلام کيش شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۵۰۰-۱۷۰۰)
بازسازي معادن مرتضي قلي اصانلو ۳شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
تحليل ريسک اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)
روشهاي جديد انتقال مواد مهدي ايران نژاد شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۱شنبه(۱۷۳۰-۱۹۳۰)
زمين آمارپيشرفته پرويز معارف وند ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۱۳۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
طراحي فرآيندهاي توليد مواد مصطفي کتابچي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
فيزيک پيشرفته حالت جامد سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
مباحث ويژه ۱ (تكنيكهاي بهينه سازي در طراحي معادن زيرزميني) مجيد عطايي پور ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مباحث ويژه ۱ (شبيه سازي و طراحي مدارهاي آسياي خودشكن و نيمه خود شكن ) بهرام رضائي ۱شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
مباحث ويژه ۱(شبيه سازي جريان نشت آب زيرزميني) همايون کتيبه ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)۲شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
مباحث ويژه ۲(زلزله شناسي مهندسي و برآورد خطر زمين لرزه) حميدرضا رمضي شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۰۰)
مباحث ويژه در خواص فيزيکي مواد سيدمحمد موسوي خوئي ۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۳۰)
مباحث ويژه در خواص مکانيکي مواد کامران دهقاني ۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مهندسي پي سازي حسين سالاري راد شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
مکانيک چينه هاوروشهاي کنترل کورش شهريار شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
ژئوشيمي زيست محيطي اردشير هزارخاني شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)شنبه(۱۳۰۰-۱۴۰۰)
کامپوزيت ها جمشيد آقازاده ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)