دروس ارائه شده بهار ۹۳-۹۴

نام استاد مکان زمان توضيحات
آزمايشگاه روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
استخراج زيرزميني پيشرفته کورش شهريار ۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)۲شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
اکتشاف موادمعدني غيرفلزي تيمور اسلام کيش ۴شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
اکتشاف کانيهاي گرانبها(جواهرات) تيمور اسلام کيش ۳شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
بازسازي معادن مرتضي قلي اصانلو ۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
بررسي فني و اقتصادي مجيد عطايي پور ۴شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)
بررسي فني و اقتصادي توليد فلزات مالک نادری ۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
تئوري فرآيندهاي هيدرو و الکترومتالوژي اسکندر کشاورزعلمداري ۱شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)۳شنبه(۱۰۴۵-۱۲۱۵)
تحليل ريسک اکبر اصفهاني پور ۱شنبه(۱۵۰۰-۱۶۳۰)۱شنبه(۱۶۳۰-۱۸۰۰)
تغيير حالتهاي متالورژيکي سيدمحمد موسوي خوئي ۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)
تکتونيک صفحه اي وکاني سازي حسين حسني ۳شنبه(۱۴۰۰-۱۵۳۰)۳شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
حفاري عميق پرويز معارف وند ۳شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)۳شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
حفاري وانفجارپيشرفته سيد حسن خوشرو شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۱شنبه(۹۱۵-۱۰۴۵)
روشهاي جديد انتقال مواد مهدي ايران نژاد شنبه(۱۵۳۰-۱۷۳۰)۲شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روشهاي حفاري سنتي سيد حسن خوشرو شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)
روشهاي نوين مطالعه مواد و آزمايشگاه سيدپيروز هويدامرعشي ۱شنبه(۷۴۵-۹۱۵)۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
روشهاي پيشرفته مطالعه مواد سيدپيروز هويدامرعشي شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
زمين آمارپيشرفته پرويز معارف وند ۱شنبه(۱۳۳۰-۱۵۳۰)۱شنبه(۱۵۳۰-۱۷۰۰)
سمينار همايون کتيبه ۴شنبه(۱۰۰۰-۱۲۰۰)
سمينار حسين سالاري راد شنبه(۸۰۰-۱۰۰۰)