مكانيك سنگ

مكانيك سنگ علم نظري و عملي رفتار مكانيكي سنگ است. مكانيك سنگ شاخه اي از علم مكانيك است كه به بررسي واكنش سنگ ها در برابر ميدانهاي نيروي محيط فيزيكيشان مي پردازد. نيروهاي اعمالي ممكن است طبيعي يا اعمال شده توسط انسان باشد. در مكانيك سنگ خواص و رفتار سنگ براثر تغييرات تنش و ديگر شرايط مورد مطالعه قرار مي گيرد.

با توجه به اهميت و نقش ويژه مكانيك سنگ در معدنكاري، تونلسازي، سدسازي، نفت و ... دوره كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك سنگ در اين دانشكده پايه گذاري شده است. فارغ التحصيلان اين رشته توانايي دارند كه سازه هاي مهندسي را در داخل يا برروي سنگها به نحو پايداري طراحي و اجرا نمايند.