اكتشاف معدن

رشته مهندسي اكتشاف معدن

مرحله پي جوئي کانسار هاي معدني براساس بررسي هاي زمين شناسي اقتصادي وساختماني، نمونه برداري ، ژئوشيميايي، ژئوفيزيك و حفرگمانه وتلفيق اطلاعات بدست آمده، تحديد گستره منطقه معدني و پتانسيل اقتصادي ماده معدني از عمده فعاليت هاي مهندسين اکتشاف معدن است.
ورود به اين رشته نيازمند به اطلاعات اوليه مناسبياز رياضيات مهندسي و هندسه حجمهاي پيچيده و همچنين توانايي درك مفاهيم فيزيكي وشيميايي زمين و علي الخصوص شيمي معدني است. فارغ التحصيلان اين رشته توانايي اكتشاف ، ارزيابي و محاسبه ذخيره مواد اوليه موجود در يك كانسار را خواهندداشت.