آزمايشگاه اشعه ايكس

آزمايشگاه اشعه ايكس

تکنسین:زاوان وارطان

  • معرفي

 

 در اين آزمايشگاه  با استفاده از تجهيزات X-ray، فازها و ساختارهاي كريستالي المانها تشخيص داده مي شود. تركيب، اجزاي شيميايي و مقادير كاني ها نيز در اين آزمايشگاه مورد مطالعه قرار مي گيرد.  كاني هاي مختلف درسنگ با دقت بسيار بالايي در اين آزمايشگاه تعيين مي شود. 

 

فعالیت های آموزشی این آزمایشگاه:

آموزش دانشجويان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دروس زير:

 

 روش‌هاي نوين آناليز مواد

  • روش‌هاي تجزيه
  • شيمي تجزيه
  • روش‌هاي پيشرفتة تجزية مواد معدني

 

فعاليت‌هاي پژوهشي:

 

  • انجام پروژه‌هاي دانشجويان در مقاطع مختلف دانشگاه در زمينه هاي XRDو XRF
  • سرويس‌دهي به پروژه‌ها و كارهاي ارجاعي خارج از دانشكده