آزمايشگاه آناليز دستگاهي

آزمايشگاه آناليز دستگاهي

تکنسین:لیلا پیک رایگان

  • معرفي

خدمات آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاه به شرح زیر است:

آموزشي: ارایه گروه علوم آزمايشگاهي در معادن (كارشناسي ارشد اكتشاف معدن)، بخشی از آزمايشگاه مطالعه پيشرفته مواد، بخش جذب اتمي و اسپكتروفتومتر UV_VIS (كارشناسي ارشد شناسايي و انتخاب مواد)

 

پژوهشي: اندازه‌گيري عناصر فلزي به روش شعله‌اي و كوره گرافيتي، اندازه‌گيري هدايت الكتريكي محلول‌ها، قرائت جذب نمونه‌ها در طول موج هاي UV_VIS

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

  

·        آناليز عناصر فلزي در حد ppm و ppb در نمونه‌هاي مختلف

·        تجزية كمي عناصر (حدود 20 عنصر) با دستگاه جذب اتمي (كورة گرافيتي و شعله)

·        اندازه‌گيري غلظت كاتيون‌ها و آنيون‌ها به وسيلة دستگاه UV_VIS

·        اندازه‌گيري غلظت يون‌ها به وسيلة الكترود Ion Selective