آزمايشگاه شكل دادن

آزمايشگاه شكل دادن

مصطفي کتابچي

تکنسین:رضا بهرامی

  • معرفي

 

آزمايشگاه شكل دادن فلزات يكي از آزمايشگاه‌هاي اجباري رشتة مهندسي متالورژي صنعتي است. به همين لحاظ هر ترم دو يا سه گروه آموزشي در اين آزمايشگاه ارائه مي‌شود. اين آزمايشات شامل نورد، اكستروژن، فشار، كشش سيم، كشش ورق، بدست آوري منحني‌هاي FLD و ... است. همچنين به لحاظ پژوهشي اين آزمايشگاه محل انجام پروژه‌هاي مختلف شكل دادن در سطوح مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا است.


محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه 

محورهاي تحقيقاتي مورد نظر در آزمايشگاه شكل دادن فلزات عبارتند از:

  • شكل‌دهي فلزات و شكل‌پذيري
  • خواص مكانيكي مواد
  • بررسي نانو ريزساختار با ARB, ECAP, ECAE, ECAR
  • كلدينگ، اكستروژن، نبرد، كشش سيم و فورج
  • شبيه‌سازي فلوپترن فلز
  • TWB، هيدروفرمينگ و تيكسوفرمينگ