آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد

آزمايشگاه خواص مكانيكي مواد

تکنسین:حمید زهره وند

 • معرفي

 ارائة خدمات به دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و متقاضيان خارج از دانشكده، انجام پروژه‌هاي خدماتي و آزمايش‌هاي استاندارد مورد نياز صنايع، انجام مشاوره

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه 

بررسي رفتار مكانيكي مواد شامل:

 • بررسي مقاومت خستگي در مواد كامپوزيتي، فلزي، سراميكي، پليمري (LCF, HCF)
 • بررسي مقاومت به شكست (چقرمگي شكست) K1C و J1Cدر مواد فلزي، سراميكي، كامپوزيتي و پليمري

تحقيق بر روي رفتار مكانيكي مواد نو، بيومواد و مواد ساختماني نو شامل:

 • رفتار مكانيكي مواد دنداني، ژئوپليمري، ايمپلنت، كامپوزيت‌هاي گچي، كامپوزيت‌هاي پليمري و پارچه‌هاي مخصوص، نانومواد و مواد مرتبه‌اي
 • آزمايش‌هاي خستگي سيكل بالا و پايين
 • آزمون كشش و فشار
 • آزمون سختي
 • آزمون‌هاي كشش و فشار گرم در دماي بالا
 • خستگي كشش-فشار و خستگي چرخش-خمش
 • آزمايش‌ ضربه تا دماي 40- درجة سانتي‌گراد و كمتر و بالاتر از دماي محيط
 • آزمون خزش
 • تعيين گريد
 • آزمون خمش