آزمايشگاه ژئوشیمی

آزمايشگاه ژئوشیمی

اردشير هزارخاني

  • معرفي

 

 اين آزمايشگاه جهت تعيين سه پارامتر اصلي ترموديناميكي سيستم هاي كانساري شامل حرارت (Temperature) ، فشار (Pressure) و تركيب (Composition)  سيالات مولد كاني زائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين سيالات تقريبا بدون مخدوش شدن ممكن است ميليون‌ها سال در كاني‌هاي باطله همزيست با كاني‌هاي اقتصادي مانده باشند. پارامترهاي تعيين شده توسط اين دستگاه، جهت مدلساز كانسار، تعيين ژنز و در نهايت كنترل سيستم پيشنهادي اكتشاف در كانسار مورد بررسي، به كار مي‌روند.

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

تعيين پارامتر هاي ترموديناميكي سيالات مولد كانسارها (فلزي و غير فلزي) و منابع هيدروكربوري (نفت و گاز)  جهت تعيين ژنز و نحوه گسترش زيرزميني،  در سطح پروژه‌هاي تحقيقاتي و تحصيلات تكميلي.