آزمايشگاه تهيه مقاطع

آزمايشگاه تهيه مقاطع

تکنسین:محمد مسیبی

  • معرفي

 

در اين آزمايشگاه مقاطع پوليش (مقاطع فلزي يا مقاطع كانه هاي فلزي) تهيه مي‌شود و پس از تهية آن در آزمايشگاه ميكروسكوپي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. در مورد مقاطع نازك تهيه شده در آزمايشگاه ميكروسكوپي از روش نور عبوري  استفاده مي‌گردد. و در مورد مقاطع پوليش از تجهيزات آشكارساز كه نوعي روش نور انعكاسي است براي مقاطع پوليش Opaque Illuminator استفاده مي‌شود. به علاوه نمونه‌هاي تهيه شده در مراحل پروژه‌هاي مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا نيز براي مطالعه و تهية مقاطع در اين آزمايشگاه آماده مي‌شود.

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه: 

 آموزش تهية انواع مقاطع نازك (تيغة دو طرف پوليش، تيغة نازك، تيغ صيقلي و تيغ پوليش)

آموزش تهية مقاطع صيقلي (نمونة سنگي و نمونة پودري)