آزمايشگاه كاني شناسي

آزمايشگاه كاني شناسي

تکنسین:محمد مسیبی

  • معرفي

 كلية مراحل آزمايشگاهي ماكروسكوپي و بدون وسيله و دستگاه و حداكثر در سطح لوپ و ميكروسكوپ است. آزمايشگاه كاني و سنگ‌شناسي بر اساس سيلابس درسي يك آزمايشگاه صرفاً آموزشي بوده و خدمات آن براي دانشجويان مقطع كارشناسي استخراج و اكتشاف معدن و متالورژي است: شناسائي سنگ‌ها و كاني‌ها بر اساس رنگ، سختي، كليواژ، بافت و ساخت، نام گذاري، طبقه‌بندي و سيستم تبلور صورت مي‌گيرد. ساير خدمات غيرآموزشي با كمك آزمايشگاه تهية مقاطع، مينرالوگرافي، اشعة‌ ايكس و ژئوشيمي خواهد بود.

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه 

شناسايي و ارزيابي انواع سنگ‌ها از نظر نوع، كيفيت و ساختار به صورت اوليه و همچنين پس از انجام آناليزهاي كمي (شيميايي) و كيفي (مينرالي)