آزمايشگاه كارتوگرافي و برداشت

آزمايشگاه كارتوگرافي و برداشت

حسين حسني

تکنسین:محمد مسیبی

  • معرفي

 

  •  آموزش مباني و اصول فتوژئولوژي تئوري و كاربردي در مهندسي اكتشاف و استخراج معدن
  • آموزش مباني و اصول كارتوگرافي
  • پردازش تصاوير هوايي و ماهواره اي با استفاده از سيستم DVP
  • آشنايي با تصاوير ماهواره اي
  • آموزش نقشه خواني معدني شامل سطح الارضي، تحت الارضي و حين ساخت

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

  • انجام مطالعات اكتشافي مقدماتي (امكان سنجي)، نيمه تفصيلي، تفصيلي منابع معدني (معادن روباز و زيرزميني) و اكتشافات ساختگاهي ابنية فني (تونل، مسير راه و راه آهن و ساختگاه سد)
  • مطالعات تكتونيكي و ساختاري در ارتباط با اكتشاف منابع معدني و هيدروكربوري
  • انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي- پژوهشي مرتبط با صنعت