آزمايشگاه ژئوفيزيك

آزمايشگاه ژئوفيزيك

حميدرضا رمضي

  • معرفي

 

اين آزمايشگاه (در صورت تجهيز) داراي فعاليت در زمينه هاي ژئوفيزيك كاربردي و چاه پيمايي است و مي‌تواند داراي برد پژوهشي گسترده و همچنين كاربردي باشد و مي‌توان پروژه‌هاي اجرائي در زمينه هاي اكتشاف معادن، پتروفيزيك نفت، ژئوفيزيك در مهندسي عمران از جمله سدسازي و سازه هاي بزرگ، مطالعة آب‌هاي زيرزميني و غيره انجام داد كه منشأ درآمد مناسبي مي‌تواند باشد.

.