كارگاه ريخته گري

كارگاه ريخته گري

تکنسین:حمید زهره وند

 • معرفي

اين كارگاه توانايي دو سري آزمون مربوط به مواد قالب‌گيري و ريخته‌گري فلزات و كامپوزيتها را دارد. در گروه اول آزمون‌هاي اندازه‌گيري عدد ريزي ماسه، رطوبت، درصد خاك، استحكام و قابليت عبور گاز ماسه كه از اصول اولية تهية مواد قالب‌گيري ماسه‌اي تر و خشك است قابل انجام است. در گروه دوم فلزات آلومينيوم، مس، چدن و فولاد توسط كوره‌هاي گازي، مقاومتي و القايي موجود ذوب شده و قطعات مهندسي ساده تا پيچيده كه از جنس فلزات مذكور باشد در حد قطعات سبك (به وزن زير 25 كيلوگرم) ريخته‌گري مي‌شود.


محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

 • كارهاي مربوط به ماسة قالب‌گيري و ريخته‌گري
 • ذوب‌ريزي مس و آلياژهاي آن، آلومينيوم و آلياژهاي آن، فولاد وچدن ها، كامپوزيتهاي پايه آلومينيوم و مس، كامپوزيت‌هاي پايه آلومينيوم به روش مخلوط جامد-مايع
 • تهيه فوم هاي فلزي به روش ذوبي و فشردان ذوبي
 • آزمايش‌هاي مواد قالب‌گيري براي تعيين رطوبت، خاك، عدد ريزي، استحكام و عبور گاز
 • انجام آزمون شوك براي خستگي حرارتي
 • رسم نمودار (T-t)
 • ساخت انواع مدل‌هاي فلزي-چوبي و پلاستيكي-آرالديتي
 • اكستروژن سرد و یا گرم كامپوزيت‌هاي پايه آلومينيوم به روش فشردن پودري
 • عمليات كيفي مذاب ريخته‌گري با هم‌زن‌هاي الكتريكي دور كنترل از محدودة مذاب تا مخلوط خميري آلياژهاي پايه آلومينيوم
 • قالب‌گيري ماسة تر و خشك، ماسة ماهيچه و ماسة CO2 (چسب سيليكات سديم)