آزمايشگاه عمليات حرارتي

آزمايشگاه عمليات حرارتي

تکنسین:حسن صبوری

  • معرفي

 

آزمايشگاه عمليات حرارتي، مجهز به انواع كوره‌ها، دستگاه نيتروژن دهي پلاسمايي و تجهيزات مربوط به آب‌كاري الكتريكي با هدف انجام فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي، شامل انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينة عمليات حرارتي و مهندسي سطح، عمدتاً پوشش‌دهي به روش آب‌كاري الكتريكي، نيتروژن‌دهي پلاسمايي، نيتروژن كربن‌دهي و اكسيژن‌دهي پلاسمايي در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا است.

در اين آزمايشگاه با استفاده از تجهيزات آزمون‌هاي زبري سنجي، سختي سنجي، سايش به بررسي خواص سطوح عمليات شده و ساير قطعات مهندسي پرداخته مي‌شود. علاوه بر فعاليت‌هاي فوق،دراين آزمايشگاه درس عملي آزمايشگاه عمليات حرارتي شامل انجام آزمايش‌هايي همچون تمپر، بازيابي و تبلور مجدد، عمليات كروي كردن، آزمون جميني، نيتروژن‌دهي پلاسمايي، بررسي تأثير تركيب شيميايي، دما، زمان و اندازة دانه بر ريزساختار نهايي فولاد كوئنچ شده، برگزار مي‌شود.


محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

محورهاي تحقيقاتي در آزمايشگاه عمليات حرارتي شامل موارد ذيل است:

  • انجام عمليات مربوط به مهندسي سطح و بررسي تأثير فرايندهاي بهينه‌سازي سطح بر خواص نهايي قطعات مهندسي
  • تجربه كردن عملي مباني و تئوري‌هاي دروس، در زمينة متالورژي و عمليات حرارتي، توسط دانشجويان به منظور افزايش قابليت انجام كار عملي آن‌ها در زمينه هاي فوق