آزمايشگاه انجماد فلزات

آزمايشگاه انجماد فلزات

کامران دهقاني

تکنسین:حمید زهره وند

  • معرفي

آزمايشات درس انجماد فلزات در این آزمایشگاه صورت می پذیرد كه مهم‌ترين آزمايش‌هاي به شرح زير است:

تعيين سياليت ذوب، بررسي اثر عناصر جوانه‌زا بر ساختار قطعات ريخته‌گري، تأثير گاززدايي بر ساختار فلز، تأثير سرعت سرد كردن و نوع قالب بر ساختار قطعات ريخته‌گري، انجام آزمون گوه كه بررسي تركيب مذاب و سرعت سرد كردن بر ساختار چدن است، اثر دماي فوق‌گداز بر ساختار نهايي فلز، بررسي مدول قطعات بر زمان انجماد.

 

محورهاي تحقيقاتي آزمايشگاه

  • انجام پروژه‌هاي مرتبط با فرآيندهاي ذوب و انجماد فلزات
  • آزمايش تعيين سياليت آلياژها و فلزات
  • آزمايش تأثير جوانه‌زاها بر روي ساختار و خواص مواد
  • آزمايش سرعت سرد كردن بر خواص مكانيكي قطعات (مادون انجماد)
  • آزمايش گوه (سرعت سرد كردن تركيب شيميايي بر روي چدن)
  • آزمايش فوق‌گداز بر ساختار آلياژها
  • انجام آزمايش‌هاي نانو به وسيلة دستگاه براشينگ