كارگاه پروژه

كارگاه پروژه

تکنسین:حمید زهره وند

  • معرفي

 

 در اين كارگاه، طراحي و اجراي پروژه‌هاي ساخت مربوط به رشته هاي مهندسي معدن و متالورژي كه توسط دانشجويان ارائه شده است، ساخته مي‌شود. در ضمن، در حد توان، نسبت به ساخت قطعات قسمت‌هاي مختلف دانشكده نيز اقدام مي‌گردد.

 

 .