آزمايشگاه مينرالوگرافي

آزمايشگاه مينرالوگرافي

تکنسین:محمد مسیبی

  • معرفي

 

در اين آزمايشگاه علاوه بر اينكه دانشجويان گرايش كارشناسي اكتشاف معدن در دروسكاني شناسي نوري و مينرالوگرافي طرز كار با ميكروسكوپ را ياد مي‏گيرند، در خصوصمطالعات كاني شناسي نوري و شناخت كاني به طريق ميكروسكوپ و همچنين مطالعاتمينرالوگرافي مقاطع پوليش به صورت آزمايشگاهي كار مي‏كنند. همچنين جهت مطالعاتمقاطع نازك و مقاطع پوليش از ميكروسكوپ تحقيقاتي استفاده مي‏شود و امكان عكس بردارياز مقاطع مختلف وجود دارد.