آزمايشگاه تهويه

آزمايشگاه تهويه

تکنسین:محمد مسیبی

  • معرفي

اين آزمايشگاه مربوط به درس تهويه در معادن است و همراه با آن ارائه مي‌شود. در طول ترم، دانشجويان به گروه‌هاي 5 تا 8 نفري تقسيم مي‌شوند و هر گروه آزمايش‌هاي زير را انجام مي‌دهد:

 

  • محاسبه و رسم منحني‌هاي فشار و انرژي در طول خط لوله
  • بررسي تبديل انرژي در طول مسير حركت هوا
  • آزمايش اتصال بادبزن‌ها به حالت‌هاي سري و موازي و رسم منحني مشخصة آن‌ها در هر حالت
  • آزمايش مدل‌هاي مختلف تهوية تونل‌هاي راه
  • آزمايش انجام تهوية فرعي در بن‌بست‌ها به روش‌هاي مكشي و دهشي
  • اندازه‌گيري ميزان آلاينده‌هاي هوا، سرعت و شدت جريان هوا