تلفن ۶۴۵۴۲۹۰۰
فکس ۶۶۴۰۵۸۴۶
آدرس تهران - 424 خ حافظ - دانشگاه صنعتی امیر کبیر - دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - کد پستی 1591634311
پست الکترونیکی

ارسال پیام