نام:علیرضا ابراهیمی

مسئولیت: معاون پژوهشي مدیر تحصیلات تکمیلی

نام:امیررضا آزادمهر

مسئولیت:سرپرست کارآموزی دانشجویان مهندسی معدن

نام:داود حق شناس

مسئولیت: معاون مالی و اداری مدیر دانشجویی

نام:سيدهادي طبائيان

مسئولیت:مدیر گروه متالورژی

نام:همايون کتيبه

مسئولیت:ریاست دانشکده

نام:علي مرتضوي

مسئولیت:مدیر گروه مکانیک سنگ

نام:عباس مقصودی

مسئولیت:مدیر گروه اکتشاف معدن سرپرست دانشجویان ممتاز

نام:حامد ملاداوودی

مسئولیت:مدیر گروه استخراج معدن

نام:سید احسان میرصالحی

مسئولیت:سرپرست مرکز کامپیوتر

نام:سيدپيروز هويدامرعشي

مسئولیت:سرپرست کارآموزی دانشجویان مهندسی متالورژی معاون آموزشی