رویداد

تبادل دانشجو بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی خاورمیانه ترکیه

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت