اخبار

بیستمین کتاب پروفسور بهرام رضایی منتشر شد.

تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

معرفي مركز بين المللي زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

مقاله‌ي آقای دكتر مرتضي اصانلو رتبه دوم در را مجله‌ي بين المللي REM کسب کرد.

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت