اطلاعيه ها

دعوت به مصاحبه از متقاضیان دکتری سال ۹۶ که در روزهای تعیین شده قبلی قادر به حضور نبوده اند

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت

زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری سال ۱۳۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت