بیستمین کتاب پروفسور بهرام رضایی منتشر شد.

بیستمین کتاب پروفسور بهرام رضایی منتشر شد.

این کتاب افزون بر ویژگی های علمی، به دانشجویان تقدیم شده است.ارسال کننده خبر: مهندسي معدن و متالورژي و نفت| تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۴