اساتيد مكانيك سنگ

حسين سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salarih@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542950

کورش شهريار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:k.shahriar@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۷۲

علي مرتضوي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ali.mortazavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۹

پرويز معارف وند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:parvizz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542940