اساتيد فرآوري مواد معدني

مهدي ايران نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:iranajad@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542937

بهرام رضائي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rezai@aut.ac.ir

شماره تلفن:6454۲۹۵۳

محمدمهدي سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542974