اساتيد

علیرضا ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:arebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542979

مرتضي قلي اصانلو

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:osanloo@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542929

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

امیررضا آزادمهر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a_azadmehr@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542915

جمشيد آقازاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:agazad@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۳

مهدي ايران نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:iranajad@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542937

نادر پروين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nparvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542911

امین جعفری رامیانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ajafari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542909

حسين حسني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۴۵

داود حق شناس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:dahafa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542909

سيد حسن خوشرو

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khoshrou@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542938

کامران دهقاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542973

تيمور اسلام کيش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:t.eslamkish@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۳۵

بهرام رضائي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rezai@aut.ac.ir

شماره تلفن:6454۲۹۵۳

میلاد رضایی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:miladrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542936

حميدرضا رمضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ramazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۲۶

اسلام رنجبر نوده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:islam_ranjbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542939

حسين سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salarih@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542950

محمدمهدي سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542974

علی شمسی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shamsipur@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542958

کورش شهريار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:k.shahriar@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۷۲

سيدهادي طبائيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tabaian@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۳۳

رحمت الله استوار

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:64542900

مجيد عطايي پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:map60@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542952

ابراهیم فرخ

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:e.farrokh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542952

علی فرزادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farzadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542928

صادق فيروزي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:s.firoozi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542961

مصطفي کتابچي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۵۵

همايون کتيبه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:katibeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542926

اسکندر کشاورزعلمداري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:alamdari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542971

فرزاد محبوبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542967

علي مرتضوي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ali.mortazavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۹

عباس مقصودی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a.maghsoudi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542954

حامد ملاداوودی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: davoodi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542908

پرويز معارف وند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:parvizz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542940

سيدمحمد موسوي خوئي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542959

عبداله صدري

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:asadri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542900

سيد محمد حسين ميرباقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:smhmirbagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۱

فيروز علي نيا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aliniaf@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542970

سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mirsalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542978

مالک نادری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mnaderi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

سعید نیکوسخن

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:s.nikoosokhan@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542910

اردشير هزارخاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ardehez@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542968

سيدپيروز هويدامرعشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pmarashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542910

سيد حسن مدني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmadani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542965

زهرا مصحفی شبستری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:zmsh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542900