اساتيد پیشکسوت بازنشسته

عبداله صدري

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:asadri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542900

فيروز علي نيا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aliniaf@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542970

سيد حسن مدني

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmadani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542965