اساتيد مهندسی خوردگی و سطح

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

داود حق شناس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:dahafa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542909

کامران دهقاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542973

میلاد رضایی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:miladrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542936

سيدهادي طبائيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tabaian@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۳۳

فرزاد محبوبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542967

سيدمحمد موسوي خوئي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542959