اساتيد مهندسي متالورژی

علیرضا ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:arebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542979

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

جمشيد آقازاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:agazad@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۳

نادر پروين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nparvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542911

امین جعفری رامیانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ajafari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542909

داود حق شناس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:dahafa@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542909

کامران دهقاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542973

میلاد رضایی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:miladrezaei@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542936

اسلام رنجبر نوده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:islam_ranjbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542939

علی شمسی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:shamsipur@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542958

سيدهادي طبائيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tabaian@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۳۳

علی فرزادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farzadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542928

صادق فيروزي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:s.firoozi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542961

مصطفي کتابچي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۵۵

اسکندر کشاورزعلمداري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:alamdari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542971

فرزاد محبوبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542967

سيدمحمد موسوي خوئي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542959

سيد محمد حسين ميرباقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:smhmirbagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۱

سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mirsalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542978

مالک نادری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mnaderi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

سيدپيروز هويدامرعشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pmarashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542910