اساتيد مهندسي متالورژی

علیرضا ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:arebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542979

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

جمشيد آقازاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:agazad@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۳