اساتيد استخراج معدن

مرتضي قلي اصانلو

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:osanloo@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542929

مهدي ايران نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:iranajad@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542937

حسين حسني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۴۵

سيد حسن خوشرو

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khoshrou@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542938

بهرام رضائي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rezai@aut.ac.ir

شماره تلفن:6454۲۹۵۳

حسين سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salarih@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542950

محمدمهدي سالاري راد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:salari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542974

کورش شهريار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:k.shahriar@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۷۲

مجيد عطايي پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:map60@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542952

علي مرتضوي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ali.mortazavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۹

عبداله صدري

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی:asadri@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542900