اساتيد اكتشاف معدن

امیررضا آزادمهر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a_azadmehr@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542915

حسين حسني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۴۵

تيمور اسلام کيش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:t.eslamkish@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۳۵

حميدرضا رمضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ramazi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۲۶

همايون کتيبه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:katibeh@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542926

عباس مقصودی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a.maghsoudi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542954

پرويز معارف وند

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:parvizz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542940

اردشير هزارخاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ardehez@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542968