اساتيد استخراج فلزات

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

سيدهادي طبائيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:tabaian@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۳۳

صادق فيروزي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:s.firoozi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542961

اسکندر کشاورزعلمداري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:alamdari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542971

مالک نادری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mnaderi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977